بررسی اخلاقی تبليغات پزشكی با تأكيد بر محصولات بهداشتی-درمانی نانو

مقالۀ پژوهشی | صفحات: ۲ - ۱۳
  • فاطمه دومانلو - دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران [fdomanloo@gmail.com]
  • امیرحسین خداپرست - استادیار موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران
  • زهره محمدی - دانشکدۀ داروسازی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در عرصۀ تولید و تجارت، قدرتمند‌ترین ابزاری که بازیگران برای رقابت با یکدیگر در اختیار دارند، تبلیغات است. ابزار هرچه قدرتمندتر و کارامدتر باشد، استفادۀ نادرست و ناصواب از آن می‌تواند موجب آسیب‌های جدی‌تر شود. بر همین اساس، تبلیغات هم باید مطابقِ ضوابط و معیارهایِ اخلاقیِ مناسب و مربوط به کار گرفته شود. رعایتِ این معیارها به‌ویژه در تبلیغاتِ پزشکی که به‌طور مستقیم با جان و سلامتِ مردم در ارتباط است، اهمیّتی دوچندان می‌یابد. 
روش‌ها: اين پژوهش بر اساس روش توصيفی، هنجاری و تحلیلی انجام شده و داده‌های آن از طریق منابع چاپی، مانند کتاب و مقاله و منابع اینترنتی به زبان‌های انگلیسی و فارسی گردآوری شده است. 
نتایج: بی‌اعتناییِ تبلیغات به اصولِ اخلاقی حاکم بر تبلیغات، می‌تواند پیامدهای نامطلوب بسیاری را، مانند طبی‌سازی، شکل‌گیریِ انتظاراتِ نامعقول و بی‌جا در افراد، اختصاص بودجه‌های درمانی به نیازهای غیرضروریِ درمانی، تنش در روابط پزشک و بیمار و استثمارِ گروه‌های آسیب‌پذیر، بر جامعه تحمیل کند. 
نتیجه‌گیری: مطالعۀ تبلیغاتِ مختلف و بررسی پیامدهای آن‌ها در جامعه نشانگر ضرورتِ تدوین راهنماهای اخلاقی و نظارت بر رعایت آن‌ها در تبلیغات است. راستی، احترام به کرامت انسانی، ضرورتِ توجه به سطحِ فهم و دانش مخاطب، رعایتِ نزاکتِ عمومی، پرهیز از طرحِ ادعاهای بی‌اساس و حساسیت به مسئولیت‌های اجتماعی، عام‌ترین و مهم‌ترین اصول اخلاقی‌اند که می‌توان در این زمینه پیش‌نهاد. با توجه به پیچیدگی و ناشناختگی عوارض استفاده از محصولات بهداشتی-درمانی نانو، اصول اخلاقی کلی حاکم بر تبلیغات پزشکی بر تبلیغ این محصولات نیز حاکم است و بديع و كارامد بودن آن‌ها نمی‌تواند چگونگي تبليغ اين محصولات را از ارزيابی اخلاقی بركنار دارد.

نحوه استناد

Domanloo Fatemeh, Khodaparast Amir Hossein, Mohammadi Zohreh. Ethical Evaluation of Medical Advertising with Emphasis on Nano-health Products. Iran J Biomed Law Ethics. 2018;1(1):2-13.

دومانلو فاطمه، خداپرست اميرحسين، محمدی زهره. بررسی اخلاقی تبليغات پزشكی با تأكيد بر محصولات بهداشتی-درمانی نانو. مجله ایرانی حقوق و اخلاق زيست‌پزشكی. ۱۳۹۷؛۱(۱):۲-۱۳.